Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hotel Sandeshoved.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Hotel Sandeshoved kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Hotel Sandeshoved garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Hotel Sandeshoved streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Hotel Sandeshoved behoudt zich het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Iedereen die toegang heeft verkregen tot de website van Hotel Sandeshoved wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen.

Hotel Sandeshoved